Huishoudelijk reglement

Leden

Artikel 1.
De vereniging kent:

 • gewone leden
 • buitenleden
 • ereleden
 • leden van verdienste
 • begunstigers

een en ander ingevolge artikel 5 resp. lid a, b, c, d en e van de statuten.

Lidmaatschap

Artikel 2.

 1. De vereniging is gebaseerd op neutrale grondslag. Een ieder kan zich conform het gestelde in artikel 5a resp. 5b van de statuten aanmelden voor toelating.
 2. Aanvragen tot toelating geschieden aan het adres van het bestuur van de wijkvereniging.
 3. Nieuwe leden treden toe voor de duur van tenminste één kalenderjaar met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar.
 4. Het lidmaatschap gaat in, nadat de in artikel 6, lid 3 van de statuten bedoelde contributie is ontvangen door de ledenadministrateur van de vereniging.

Begunstigers/Donateurs

Artikel 3.
Begunstigers c.q. donateurs zijn degenen zoals vastgelegd in artikel 5, lid e van de statuten. Het is de begunstiger/donateur toegestaan de algemene ledenvergadering bij te wonen, maar deze heeft aldaar geen stemrecht.

Contributie

Artikel 4.

 1. De contributie wordt per kalenderjaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld, is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient te worden gestort op de rekening t.n.v. de ledenadministratie van de wijkvereniging.
 2. Wanneer het lidmaatschap aanvangt in het 2e of 3e kwartaal is men volgens onderstaande tabel de contributie verschuldigd.Aanvang lidmaatschap en verschuldigde contributie voor de rest van het lopende jaar:
  1 januari – 31 maart 100%
  1 april – 30 juni 75%
  1 juli – 30 september 50%
  1 oktober – 31 december geen contributie verschuldigd
 3. Een lid dat zijn lidmaatschap heeft opgezegd, heeft geen recht op terugbetaling van contributie.

Verenigingsactiviteiten

Artikel 5.

 1. Zij die krachtens de statuten c.q. regelgeving bij de organisatie van de wijkvereniging of een activiteit zijn betrokken, dienen zich ten opzichte van elkaar te gedragen als naar redelijke billijkheid verondersteld mag worden.
 2. Zij die wensen deel te nemen aan reguliere activiteiten van binnen de vereniging bestaande zelfstandig functionerende clubs, dienen zich aan te melden als gewoon lid, dan wel buitenlid van de wijkvereniging of dienen als zodanig reeds geregistreerd te staan.

Het bestuur

Artikel 6.
De taak van het bestuur strekt zich met name uit tot:

 1. Het geven van leiding op verenigingsgebied. De verantwoording voor het opmaken van de jaarstukken.
 2. Het uitschrijven van algemene ledenvergaderingen en buitengewone algemene ledenvergaderingen.
 3. Het ten uitvoer brengen van de besluiten van een algemene ledenvergadering en buitengewone algemene ledenvergaderingen.
 4. Het handelen in naam van de vereniging in elk onvoorzien geval, onverminderd zijn verantwoording aan de wettige overheid en de algemene ledenvergadering.

Taakomschrijving bestuursleden

Artikel 7.
De bestuursleden zijn verplicht:

 • zich een gedegen kennis van alle verenigingszaken eigen te maken;
 • indien zij voorzien hun bestuurswerk door omstandigheden langdurig niet te kunnen vervullen, hun mandaat ter beschikking te stellen.

Artikel 8.

 1. Het beleggen van bestuursvergaderingen geschiedt door de voorzitter, en/of twee andere bestuursleden in gezamenlijk overleg.
 2. Wanneer twee bestuursleden zulks wensen, wordt binnen 48 uur een bestuursvergadering belegd.
 3. Het bestuur belegt de algemene en buitengewone ledenvergaderingen.

Artikel 9.

 1. Door het bestuur wordt een verdeling van werkzaamheden vastgesteld met dien verstande dat:
  • De voorzitter de leiding heeft van de bestuursvergaderingen, de algemene en de buitengewone ledenvergaderingen. Hij draagt zorg voor de uitvoering van de op de genoemde vergaderingen genomen besluiten en voor de handhaving van de bepalingen, opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement. De voorzitter stelt in samenwerking met de secretaris de agenda van de vergaderingen vast.
  • De secretaris is belast met de correspondentie en het verzorgen van de verslaggeving van de vergaderingen. Hij beheert het archief van de vereniging en stelt jaarlijks een verslag samen van de gang van zaken in de vereniging.
  • De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en het beheer van de eigendommen van de vereniging. Hij stelt jaarlijks een financieel verslag samen met balans en de staat van baten en lasten van de vereniging over het afgelopen jaar, alsmede de begroting voor het komende verenigingsjaar. Hij verstrekt voorts alle inlichtingen en inzage in de boeken aan de kascommissie. Hij verleent het bestuur desverlangd te allen tijde inzage in de financiële bescheiden.
  • Eén der leden wordt benoemd als vice voorzitter.
  • Eén der leden wordt aangesteld als ledenadministrateur.
  • Eén der leden wordt aangesteld als coördinator m.b.t. het beheer van het wijkcentrum.
  • Eén der leden wordt aangesteld als 2e penningmeester.
  • Eén der leden wordt aangesteld als coördinator activiteiten.
 2. Het bestuur kan deeltaken c.q. overige werkzaamheden delegeren aan een niet tot het bestuur behorende functionaris. Coördinatoren alsmede aangestelde functionarissen rapporteren hun slotconclusie altijd aan het bestuur of de desbetreffende coördinator.
 3. Het bestuur houdt aantekening van het in artikel 9, lid 7 van de statuten bedoelde rooster van aftreden.

Artikel 10.
Indien in een vergadering van het dagelijks bestuur bij het nemen van een besluit over een zaak door geen van de leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. Wordt stemming gevraagd, dan worden de besluiten genomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kandidaatstelling en verkiezing

Artikel 11.

 1. Om de verjonging te stimuleren worden bestuursleden gekozen voor een periode van maximaal 9 jaar.
 2. Het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen voor een periode van 3 jaar. Om de continuïteit te waarborgen treden zij niet gelijktijdig af maar volgens een 3-jarig rooster.       2014 voorzitter -2015 penningmeester -2016 secretaris – 2017 voorzitter -enz.
 3. Van de overige bestuursleden treden er elk jaar 2 af, die  terstond herkiesbaar zijn, indien de maximale termijn nog niet is overschreden.
 4. Tot tenminste 5 dagen voor de vastgestelde datum van de Algemene Ledenvergadering kunnen door het bestuur of door tenminste 5 leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
 5. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken tijdelijk (tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering) voorzie door het dagelijks bestuur. Wie een tussentijdse vacature waarneemt, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 6. In zijn eerste vergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur overeenkomstig artikel 9 in onderling overleg de overige functies en stelt het voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij op de website, hetzij door middel van een andere schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle leden.

Wijkcentrum

Artikel 12.

 1. Het beheer van het wijkcentrum valt onder het bestuurslid dat als coördinator daartoe door het bestuur is aangesteld.
 2. De coördinator beheer kan verantwoordelijkheden alsmede werkzaamheden delegeren aan de noodzakelijke commissie zoals barcommissie, inroosteren gastvrouwen en -heren, onderhoud door derden, enz.
 3. Tussen coördinator activiteiten en coördinator beheer dient regelmatig en nauwlettend overleg plaats te vinden omtrent de planning van de activiteiten en daarvoor beschikbare zaalruimten. De beslissing omtrent de uitvoering van de activiteiten ligt bij het bestuur.

Organisatie

Artikel 13.

 1. Het bestuur kan zelfstandig functionerende clubs doen oprichten en opheffen.
 2. Zowel leden als buitenleden van de desbetreffende clubs dienen lid te zijn van de wijkvereniging.
 3. De clubs dienen een eigen bestuur te kiezen. Het bestuur van elk van deze clubs dient in meerderheid uit gewone leden van de wijkvereniging te bestaan.
 4. Door de ledenvergadering van een club kan een reglement voor die club worden vastgesteld.
 5. Het clubreglement behoeft de goedkeuring van het bestuur van de wijkvereniging en mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of de statuten en het huishoudelijk reglement van de wijkvereniging.
 6. Een club dient jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan het bestuur van de wijkvereniging.

Artikel 14.

 1. Het bestuur kan coördinatoren aanstellen alsmede ontheffen van hun functie.
 2. Een coördinator heeft een specifieke taak. De taak en bevoegdheden van de coördinator worden door het bestuur bepaald.
 3. Het behoort tot de werkwijze van coördinatoren om kontakten te onderhouden met wijkbewoners en organisaties van wijkbewoners.
 4. De coördinator stelt zelf de noodzakelijke commissie(s) samen en kiest de benodigde medewerkers.
 5. De coördinator brengt bij regelmaat verslag uit aan het bestuur.

Algemene Vergaderingen

Artikel 15.

 1. Oproepingen voor algemene ledenvergaderingen dienen door de secretaris tenminste drie weken tevoren aan de leden te worden bekendgemaakt.
 2. Bij de oproeping wordt de agenda van de vergadering vermeld.
 3. Agendapunten van de leden dienen uiterlijk drie weken vóór de algemene ledenvergadering schriftelijk en voorzien van een toelichting te worden ingediend voor behandeling op de eerstvolgende ledenvergadering.

Goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van april 2008.

Views: 3650

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial