Statuten

Naam en zetel

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Wijkvereniging Essesteijn en is gevestigd
te Voorburg. De vereniging is gebaseerd op neutrale grondslag.

Doel

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van sociaal-culturele en educatieve voorzieningen, belangenbehartiging en dienstverlening ten behoeve van de bewoners van de Voorburgse wijk Essesteijn, Nieuw Essesteijn en Zijdesigt;
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  • het bevorderen van de opzet en instandhouding van zelfstandig functionerende organen op sociaal-cultureel en educatief gebied;
  • het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de gemeente Leidschendam-Voorburg op het gebied van beheer van de accommodatie;
  • het stimuleren van andere activiteiten en voorzieningen die voor het beoogde doel bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin bezien, eventueel in samenwerking met andere organisaties;
  • het beheer en de exploitatie van een wijkcentrum.

Duur

Artikel 3.
De vereniging is opgericht bij notariële akte op acht april negentien honderd vier en zeventig en is aangegaan voor onbetaalde tijd.

Organisatie

Artikel 4.
Met betrekking tot de organisatie van de vereniging worden nadere regels gesteld
in het “huishoudelijk reglement” van de vereniging.

Lidmaatschap

Artikel 5.

 1. 1. De vereniging kent:
  • gewone leden: Als gewone leden kunnen worden toegelaten meerderjarige bewoners van de wijk Essesteijn, Nieuw Essesteijn en Zijdesigt, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de Algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten;
  • buitenleden: Als buitenleden kunnen worden toegelaten meerderjarige personen, woonachtig buiten de wijk Essesteijn, Nieuw Essesteijn of Zijdesigt, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de Algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten;
  • ereleden: Ereleden zijn personen, die zich voor de vereniging op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Ereleden kunnen alleen door de Algemene vergadering worden benoemd, en zij dienen hun benoeming te aanvaarden. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van verenigingscontributie;
  • leden van verdienste: Leden van verdienste zijn personen, die zich voor de vereniging zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden benoemd door het bestuur van de vereniging;
  • begunstigers: Begunstigers kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten en uit hoofde daarvan op jaarbasis een financiële donatie beschikbaar stellen. De hoogte van de donatie zal tenminste gelijk zijn aan het bedrag van de jaarcontributie van de leden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de buitenleden, de ereleden en de leden van verdienste begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

Artikel 6.

 1. Gewone leden en buitenleden van de vereniging zijn natuurlijke personen. Het lidmaatschap is persoonlijk. Nieuwe gewone leden en nieuwe buitenleden treden toe volgens in het huishoudelijk reglement te stellen regels.
 2. Zij die wensen deel te nemen aan reguliere activiteiten van binnen de vereniging bestaande zelfstandig functionerende clubs, dienen gewoon lid dan wel buitenlid van de wijkvereniging te zijn.
 3. Ieder gewoon lid en buitenlid is de in de Algemene vergadering vastgestelde contributie bij vooruitbetaling verschuldigd.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap van gewone leden en buitenleden eindigt:
  • door het overlijden van het lid;
  • door opzegging door het lid;
  • door opzegging door de vereniging;
  • door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk, gericht aan het bestuur, en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
  • indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
  • binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging door de vereniging mogelijk indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkenen is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De Algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de Algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

Geldmiddelen

Artikel 8.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen/contributies van de gewone leden en de buitenleden, subsidies, donaties, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere toevallige baten, opbrengsten van acties en activiteiten, inkomsten uit eigendommen, en andere inkomsten.
 2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de Algemene vergadering.

Bestuur

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vier leden.
 2. De bestuursleden worden door de Algemene vergadering benoemd.
 3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de Algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de Algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene vergadering te verantwoorden.
 5. Bij ontslag van een bestuurslid kan geen veroordeling tot herstel van de relatie tussen de vereniging en het bestuurslid door de rechter worden uitgesproken.
 6. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, door de Algemene vergadering in functie te benoemen, alsmede één gewoon lid.
 7. Ieder jaar treedt een lid van het bestuur af volgens rooster. Het afgetreden bestuurslid is terstond herkiesbaar.
 8. Met betrekking tot de kandidaatstelling en verkiezing, jaarlijks dan wel ingeval van tussentijdse vacatures, wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Vergadering van het bestuur

Artikel 10.

 • Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten. Het bestuur kan toestaan dat andere leden de vergadering bijwonen.
 • In de vergadering hebben alleen leden van het dagelijks bestuur stemrecht. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Artikel 11.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet niet anders voortvloeit. Het bestuur is bevoegd alle handelingen te verrichten in het belang van de vereniging en haar leden, teneinde het doel van de vereniging te kunnen bewerkstelligen.
 2. Voor het aangaan van verbintenissen en/of overeenkomsten ten aanzien van derden, zullen steeds twee bestuursleden -gezamenlijk- noodzakelijk zijn.

  Zij kunnen zich ieder daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De algemene vergadering

Artikel 12.
De Algemene vergadering is in de vereniging het hoogste orgaan. Aan de Algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 13.

 1. Toegang tot de Algemene vergadering hebben alle gewone leden en buitenleden, die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de Algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de Algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. Leden van de vereniging worden drie weken tevoren door het bestuur uitgenodigd om de Algemene vergadering bij te wonen.
 2. Stemgerechtigd in de Algemene vergadering zijn de gewone leden. Ieder van hen heeft één stem. Buitenleden hebben geen stemrecht. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de Algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene vergadering.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene vergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 6. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt schriftelijk gestemd, wanneer tenminste tien leden zulks verlangen. Bij staking van stemmen wordt opnieuw gestemd. Bij herhaald staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 7. In de Algemene vergadering heeft ieder lid het recht vragen te stellen en voorstellen te doen.
 8. Over onderwerpen en/of voorstellen, die niet zijn geagendeerd, kunnen in principe geen besluiten worden genomen.
 9. De Algemene vergadering kan, indien zij het oneens is met het door het bestuur gevoerde beleid of met bepaalde punten ervan, dit afkeuren en een duidelijk schriftelijk door haar voor te leggen alternatief vaststellen. Bij een dergelijke situatie dient het bestuur te kennen te geven zich te kunnen vinden in dit alternatief. Indien dit niet het geval is, kan de Algemene vergadering besluiten het bestuur te ontslaan.
 10. Indien een besluit tot ontslag van het bestuur is genomen, dienen binnen drie maanden verkiezingen plaats te vinden voor een nieuw bestuur. Ontslagen bestuursleden kunnen voor de eerstvolgende zittingsperiode niet kandidaat worden gesteld. Het oude bestuur blijft de lopende zaken behartigen tot de benoeming van het nieuwe bestuur.

Artikel 14.

 1. De Algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een uit haar midden aangewezen voorzitter. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de Algemene vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter in de Algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de Algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van de in de Algemene vergadering behandelde onderwerpen worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die Algemene vergadering ondertekend.

Artikel 15.

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt tenminste één Algemene vergadering gehouden in de plaats waar de vereniging statutair is gevestigd, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene vergadering. In deze Algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over het afgelopen verenigingsjaar met betrekking tot de gang van zaken, het gevoerde beleid, en legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene vergadering over.
  Voorts geeft het bestuur kennis van een activiteitenplanning met betrekking tot het komende jaar en stelt een begroting voor het komende jaar voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 2. De Algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken teneinde de rekening en verantwoording van het bestuur te onderzoeken.
 3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken tenminste één maand voor de dag waarop de Algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de Algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 5. Goedkeuring door de Algemene vergadering van de financiéle jaarstukken strekt tot decharge van het bestuur.
 6. De Algemene vergadering dient de begroting voor het komende verenigingsjaar goed te keuren.

Buitengewone algemene vergadering

Artikel 16.

 1. 1. Naast de Algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden Algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste twintig stemgerechtigde leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de Algemene vergadering overgaan.
  De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de Algemene vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. 3. De bijeenroeping van de Algemene vergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. 4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de Algemene vergadering plaatsvond, kan de Algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden op de Algemene vergadering aanwezig is, als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige Algemene vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
  Indien bijeenroeping van de Algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de Algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal van de aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die Algemene vergadering van één/tiende gedeelte van de stemmen zich daartegen verzet.
  Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de Algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 17.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene vergadering voor de behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de Algemene vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de Algemene vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.

Ontbinden en vereffening

Artikel 18.

 1. 1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. 2. De Algemene vergadering stelt bij haar in het vorig lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. 3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd “ïn liquidatie”.
 5. 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.
 6. 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Regelementen

Artikel 19.

 1. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de Algemene vergadering en kan nadere regels geven met betrekking tot het lidmaatschap, het vaststellen van de contributie, bestuurswerkzaamheden, uitoefening van het stemrecht en alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Views: 3252

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial