Bridgeclub Essesteijn

Wilt u graag bridgen in groepsverband?

Dat kan op dinsdagavond. Voor de donderdagmiddag geldt helaas voor nieuwe spelers een wachtlijst.
Wij spelen in ons gezellige Wijkcentrum Essesteijn aan de Elzendreef 10 te Voorburg!
Wij zijn makkelijk te bereiken met tramlijn 2 en 6

Het bridgeseizoen start begin september en eindigt eind juni.
Per seizoen worden 5 competitieseries gespeeld in 3 lijnen. Na elke serie vindt er afhankelijk van de plek op de scorelijst een promotie of degradatie plaats.
Omstreeks Sinterklaas en Kerst houden we respectievelijk een Sinterklaasdrive en Kerstdrive met leuke prijzen.
In maart hebben wij overdag een besloten jaarlijkse bridgedrive met prijzen en een heerlijke lunch.
In 2015 wordt in deze besloten bridgedrive ons 30 jarig bestaan gevierd.
Sinds januari 2013 beschikken wij over It-Bridgemate II scoreboxen. Na afloop van de laatst gespeelde partij kunnen wij nu direct de uitslagen bekend maken. Ook worden de uitslagen naar uw e-mailadres gezonden.
Nieuwe leden zijn van harte welkom op onze club, waarbij het naast het bridgen vooral ook gaat om de gezelligheid en het sociale contact. Ook beginners zijn welkom. Tijdens het speelseizoen aansluiten kan ook.
Heeft u interesse? Meldt u dan voor een kennismakingavond.

Tijden

dinsdag van 19.30-23.30; donderdag van 13.30-17.30
Open drives: eerste vrijdag van april en eerste vrijdag van november
Contributie: dinsdag of donderdag € 62,50
dinsdag en donderdag € 87,00

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN BRIDGECLUB ESSESTEIJN TE VOORBURG

Artikel 1.
De Bridgeclub Essesteijn (hierna te noemen BCE), opgericht 27 december 1984 , is een zelfstandig functionerende club van de Wijkvereniging Essesteijn, als bedoeld in art. 13, lid 1, van het Huishoudelijk Reglement van de Wijkvereniging Essesteijn. Jaarlijks wordt rekening en verantwoording afgelegd aan het bestuur van de wijkvereniging.

Artikel 2.
Tot de BCE kunnen – voor zover de beschikbare speelruimte dit toelaat – als leden toetreden:
a) leden van de Wijkvereniging Essesteijn;
b) buitenleden van de Wijkvereniging Essesteijn.

Artikel 3.
BCE heeft tot doel de leden de gelegenheid te geven het bridgespel te beoefenen door het organiseren van speelavonden /-middagen en wedstrijden.

Artikel 4.
De leiding van BCE berust bij een door de Algemene Ledenvergadering (hierna te noemen ALV) te benoemen bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden die tevens als wedstrijdleider optreden.

Artikel 5.
Een bestuurslid wordt in beginsel gekozen voor een periode van 4 jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Volgens dit rooster vinden de verkiezingen van bestuurders plaats tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie gekozen wordt in de plaats van een tussentijds afgetreden bestuurslid, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
De voorzitter, secretaris, penningmeester en de twee leden die tevens als wedstrijdleider optreden, worden door de ALV in hun functie gekozen.

Artikel 6.
De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van twee leden en één reserve lid voor de controle van de financiële middelen van BCE. Jaarlijks treedt één lid van die commissie af. Het aftredende lid is niet terstond herkiesbaar.

Artikel 7.
Het verenigingsjaar van BCE loopt van 1 september tot en met 31 augustus. In de – tenminste eenmaal per jaar – te houden ALV doet het bestuur verslag van het gevoerde beleid en geeft, naast een financiële verantwoording van het afgelopen speelseizoen, een planning en begroting voor het komende speelseizoen.
In elk geval wordt een ALV belegd binnen twee maanden na afloop van het speelseizoen.
Een ALV wordt eveneens belegd indien 10% van de leden de wens daartoe kenbaar maakt.
Agendapunten van de leden dienen uiterlijk 3 weken voor de ALV schriftelijk en voorzien van een toelichting te worden ingediend voor behandeling op de eerstvolgende ledenvergadering.
Oproepen voor algemene ledenvergaderingen dienen door de secretaris ten minste 2 weken van tevoren aan de leden te worden bekend gemaakt. Bij de oproeping wordt de agenda van de vergadering vermeld.

Artikel 8.
Besluiten van de ALV worden bij meerderheid van stemmen genomen, met dien verstande dat
over zaken mondeling en dat over personen schriftelijk wordt gestemd.

Artikel 9.
Het lidmaatschap van BCE gaat in nabetaling van de per speelseizoen verschuldigde contributie. Leden van een speeldag zijn zgn. enkelleden en leden van twee speeldagen zgn. dubbelleden. De contributiebedragen worden in de ALV bepaald en genotuleerd.
Kandidaat-leden mogen drie keer spelen zonder dat contributie verschuldigd is.
Bij het verlaten van BCE in de loop van het speelseizoen vindt restitutie van de contributie slechts plaats in, naar het oordeel van het bestuur, redelijk te achten gevallen.

Artikel 10.
Ten behoeve van BCE is het Wijkcentrum Essesteijn geopend op dinsdagavond van 19.00 uur tot 23.30 uur en op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.30 uur. De wedstrijden dienen uiterlijk een half uur na de openingstijden begonnen te zijn.

Artikel 11.
Het bestuur draagt er zorg voor dat op de speeldagen een wedstrijdleider beschikbaar is.

Artikel 12.
12.1 Er worden voor de speelavonden /-middagen volgens het Wedstrijdreglement van BCE separate promotie-/degradatiewedstrijden gespeeld, naargelang het aantal deelnemers in de verschillende
groepen. Het resultaat van elke wedstrijd wordt in procenten vastgelegd.
12.2 Het Wedstrijdreglement van BCE ligt op elke speelmiddag/-avond ter inzage.

Artikel 13.
13.1   Deelname aan de speelmiddagen/-avonden impliceert dat men verplicht is zich te houden aan de gedragsregels voor het gebruik van het Wijkcentrum Essesteijn, zoals die door het bestuur
van de Wijkvereniging Essesteijn zijn vastgesteld waaronder:
a) roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimte.
b) de gastvrouwen ter wille te zijn door gebruikt servies naar de bar terug te brengen.
13.2. Een ieder dient zich in het speellokaal en aan de bridgetafel volgens de algemeen gebruikelijke fatsoensnormen te gedragen w.o. respect naar de bridgepartner. Het bestuur van BCE zal
maatregelen treffen indien incorrect gedrag na twee waarschuwingen mocht voortduren.

Artikel 14.
In de gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Tegen de beslissing van het bestuur staat beroep bij de ALV open.

Voorburg, 22 januari 2014

[google-calendar-events id=”345″ type=”list-grouped” title=”” max=”5″]

Views: 218

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial