Huishoudelijk Reglement van Bridgeclub Essesteijn (BCE) te Voorburg

Artikel 01.
De Bridgeclub Essesteijn (hierna te noemen BCE), opgericht 27 december 1984, is een zelfstandige club van de Wijkvereniging Essesteijn (hierna te noemen WVE), als bedoeld in art. 13 lid 1, van het Huishoudelijk Reglement (hierna te noemen HR) van de WVE. Jaarlijks wordt rekening en verantwoording afgelegd aan het bestuur van de WVE.

Artikel 02.
Tot de BCE kunnen -voorzover de beschikbare speelruimte dit toelaat- als leden toetreden:
a. leden van de WVE;
b. buitenleden van de WVE.

Artikel 03.
BCE heeft tot doel de leden de gelegenheid te geven het bridgespel te beoefenen door het organiseren van speelmiddagen en wedstrijden.

Artikel 04.
De leiding van BCE berust bij een door de Algemene Ledenvergadering (hierna te noemen ALV) te benoemen bestuur, bestaande uit voorzitter, 1e en 2e penningmeester en secretaris.

Artikel 05.
Een bestuurslid wordt, in beginsel, gekozen voor een periode van 4 jaar voor maximaal 3 termijnen. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Volgens dit rooster vinden de verkiezingen van bestuursleden plaats tijdens de jaarlijkse ALV; afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar (binnen de maximale termijn van 3 termijnen). Wie gekozen wordt in de plaats van een tussentijds afgetreden bestuurslid, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Voorzitter, penningmeester en secretaris worden door de ALV in hun functie benoemd. In de ALV van 2022 is door het bestuur voorgesteld een 2e penningmeester te benoemen, de vergadering is daarmee akkoord gegaan.

Artikel 06.
De ALV benoemt jaarlijks een kascommissie van leden en 1 reservelid voor de controle van de financiƫle middelen van BCE. Jaarlijks treedt 1 lid van die commissie af. Wanneer zich niemand beschikbaar stelt om het aftredende lid te vervangen, is dit lid terstond herkiesbaar.

Artikel 07.
a. Het verenigingsjaar van BCE loopt van 1 september tot en met 31 augustus. In de -tenminste eenmaal per jaar- te houden
ALV doet het bestuur verslag van het gevoerde beleid en presenteert, naast een financiƫle verantwoording van het
afgelopen speelseizoen, een planning en begroting voor het komende speelseizoen. Om redenen van praktische aard wordt de
ALV gehouden tijdens de jaarlijkse besloten drive in het daaropvolgende speelseizoen. Een ALV wordt tevens belegd indien
10% van de leden de wens daartoe kenbaar maakt. Agendapunten van de leden dienen uiterlijk 3 weken voor de ALV
schriftelijk, en voorzien van een toelichting, te worden ingediend voor behandeling op de eerstvolgende ledenvergadering.
b. Oproepen voor een ALV dienen door de secretaris ten minste 2 weken van tevoren aan de leden te worden bekend gemaakt.
Bij de oproeping wordt de agenda van de vergadering vermeld.

Artikel 08.
Besluiten van de ALV worden bij meerderheid genomen, met dien verstande dat over zaken mondeling en over personen schriftelijk wordt gestemd.

Artikel 09.
Het lidmaatschap van BCE gaat in na betaling van de, per speelseizoen, verschuldigde contributie. De bedragen van de contributie worden in de ALV bepaald en genotuleerd.
a. Bij start van het lidmaatschap na 1 september geldt een reductie als vermeld op het inschrijf formulier. Bij het
verlaten van de BCE in de loop van een speelseizoen vindt restitutie slechts plaats in, naar het oordeel van het
bestuur, redelijk te achten gevallen.
b. Kandidaat-leden mogen 3 x spelen zonder dat contributie verschuldigd is. Leden van 1 speeldag zijn zgn enkel-leden en
leden van 2 speeldagen zgn. dubbel-leden.
c. Erelidmaatschap: Personen die zich voor de Club op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door het
bestuur worden voorgedragen voor het ere-lidmaatschap. Zij kunnen alleen worden benoemd door de ALV en zij dienen hun
benoeming te aanvaarden. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 10.
Ten behoeve van BCE is het Wijkcentrum geopend op dinsdag- en donderdagmiddag van 12.30 uur tot 17.30 uur. De wedstrijden (zittingen) beginnen 1 uur na de openingstijd.

Artikel 11.
Het bestuur draagt er zorg voor dat op de speeldagen een wedstrijdleider aanwezig is.

Artikel 12.
a. Er worden op de speelmiddagen competitiezittingen gespeeld, conform het Wedstrijdreglement van BCE.
b. Het Wedstrijdreglement ligt altijd ter inzage gereed.

Artikel 13.
13.1 Deelname aan de zittingen houdt in dat men verplicht is zich te houden aan de gedragsregels voor het gebruik van het
Wijkcentrum Essesteijn, zoals die door het bestuur van WVE zijn vastgesteld, waaronder:
a) roken is niet toegestaan BINNEN het gehele Wijkcentrum. Buiten is roken toegestaan onder de loopbrug en aan de
overzijde tegen de muur van de sporthal.
b) Gebruikt serviesgoed dient naar de bar te worden teruggebracht.
13.2 Alle leden dienen zich aan de bridgetafel en in het speellokaal te gedragen volgens de algemeen geldende fatsoensregels,
waaronder respect naar de bridgepartner, wedstrijdleiding en barvrijwilligers. Het bestuur van BCE zal, indien nodig in
overleg met het bestuur van WVE, disciplinaire maatregelen treffen indien het incorrecte gedrag, na 2 waarschuwingen,
voortduurt.

Artikel 14.
In de gevallen waarin dit HR niet voorziet, beslist het bestuur. Tegen de beslissing van het bestuur staat beroep bij de ALV open.

Leidschendam, 2023-10-17

Visits: 8

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial